звіт керівника

Звітування керівника 2018

Звіт щодо щорічного звітування керівника

ПЗ «Харківська приватна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

«Лєствіца» Харківської області» на загальних зборах (конференції)

від 01.06.2018

 

ПЗ «Харківська приватна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів «Лєствіца» Харківської області» знаходиться за адресою: Харків, вул. Пушкінська, 100.

Директор школи – Миколаєнко Федір Федорович.

Мова навчання російська.

В 2017/2018 навчальному році в закладі функціонувало 11 класів загальною кількістю 276 учнів.

 1. Педагогічний колектив школи протягом навчального року постійно працював над реалізацією законів України та нормативних документів, що регламентують освітню галузь. Адміністрація обізнана з вимогами законодавчих, інструктивних матеріалів та зміст їх своєчасно доводить до учасників освітнього процесу.

Аналіз управлінської діяльності адміністрації школи.

Основними напрямками контрольно-аналітичної діяльності були:

 • адаптація учнів 1-го класу до школи;

 • створення оптимальних умов для навчання і розвитку дітей;

 • надання методичної, практичної допомоги учителям;

 • отримання інформації для педагогічного аналізу;

 • посилення національно-патріотичного виховання учнів;

 • реалізація єдиної науково-методичної теми (проблеми).

Адміністрацією школи протягом 2017/2018 навчального року проводився оперативний, тематичний та комплексний аналіз щодо роботи школи в умовах становлення. Усі матеріали внутрішньошкільного контролю узагальнено в довідках і наказах по школі.

З боку адміністрації здійснювався систематичний контроль за правильністю ведення класних журналів, журналів ГПД, обліку роботи гуртків тощо. Проходили перевірки всіх номенклатурних одиниць шкільної документації, за наслідками яких видавалися довідки з рекомендаціями щодо усунення недоліків та правильності ведення документації.

В роботі адміністрації використовувалися різноманітні типи та форми контролю; чітко визначалися мета, завдання, об’єкти та суб’єкти контролю. Найбільшого використання набули методи спостереження, відвідування та аналіз уроків, бесіди, вивчення документації, анкетування тощо.

 1. Школа працює дванадцятий рік в режимі навчального закладу, що знаходиться на організаційному етапі свого розвитку.

В закладі створені належні умови щодо навчання та виховання учнів:

– школа працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що рекомендовані МОН України. Санітарно-гігієнічні норми щодо навчального навантаження учнів протягом тижня дотримуються;

– стан забезпечення підручниками та посібниками аналізується, коригується. Бібліотечний фонд постійно поповнюється, планується збільшення кількості галузевої літератури;

– шкільні меблі відповідають віковим та фізіологічним особливостям учнів;

– для організації 3-х разового харчування дітей та функціонування шкільної їдальні створені необхідні матеріально-технічні та санітарно-гігієнічні умови. Харчування в закладі організовано згідно з перспективним меню та режимом харчування школярів. Контроль за станом харчування постійно здійснюють директор школи, медична сестра, представники Держпродспоживслужби;

– позаурочна діяльність учнів як підсистема виховної роботи сприяє розвитку інтересів і нахилів останніх відповідно до природних обдарувань та здібностей через роботу гуртків;

– проводилась активна робота з обдарованими учнями;

– для забезпеченості виконання визначених завдань школа працює в режимі повного дня (з 9.00 до 18.20).

 1. Аналіз кадрового складу педагогічного колективу школи дозволяє зробити наступні висновки: педагогічний колектив достатньо стабільний, має достатній професійний рівень, продуктивний середній вік – 38,6 років, а це означає, що педагогічний колектив школи у змозі розв’язувати завдання, які стоять перед закладом на сучасному етапі його діяльності.

Склад педагогічного колективу школи продовжує оновлюватися, але у школі є певний відсоток педагогічних працівників, а саме: 17% вчителів, які працюють у даному навчальному закладі з дня заснування школи. Це дає можливість реалізовувати принцип наступності, передавати досвід досвідчених вчителів та традиції закладу новому поколінню педагогів школи.

Педагогічний колектив школи у 2017/2018 навчальному році працював над методичною темою «Удосконалення професійної компетентності педагогів – підґрунтя формування духовно-моральних цінностей особистості учня».

 1. Науково-методична робота в школі у 2017/2018 навчальному році здійснювалася відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти, Концепції загальної середньої освіти, до наказу по школі від 05.09.2017 № 81 «Про організацію та проведення методичної роботи з педагогічними працівниками школи у 2017/2018 навчальному році».

Методична робота педагогічного колективу була спрямована на створення оптимальних умов для підвищення професійної кваліфікації вчителів, передбачала систематичну колективну, групову та індивідуальну діяльність, яка сприяла підвищенню рівня науково-методичної і фахової компетентності педагогічних працівників школи, впровадження в практику досягнень педагогічної науки, інноваційних освітніх технологій, передового досвіду, а саме:

– створення умов для впровадження в практику нових освітніх технологій та методик, педагогічної ініціативи вчителів для забезпечення рівного доступу кожної дитини до якісної освіти та отримання повної загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів;

– оновлення освітнього процесу шляхом активного впровадження інноваційних технологій та поглиблення науково-теоретичної роботи;

– підвищення професійної компетентності вчителів;

– інформаційне забезпечення педагогічних працівників з питань педагогіки, психології, фахових дисциплін, оволодіння технологіями пошуку та опрацювання необхідної інформації в Інтернеті та залучення учителів до використання інформаційних ресурсів;

– сприяння виробленню в учителів умінь і навичок самостійної методичної роботи з метою безперервного підвищення кваліфікації та вдосконалення педагогічної майстерності.

В школі напрацьована цілісна система методичної роботи з педагогічними працівниками. Її зміст відповідає меті, завданням, передбаченим Концепцією розвитку та освітньої діяльності школи.

Діяльність структурних одиниць методичної роботи школи регламентується:

 • положенням про методичну раду;

 • положенням про «Школу молодого вчителя»;

 • положенням про методичні об`єднання вчителів і вихователів.

 1. 5.Протягом 2017/2018 навчального року було проведено контроль рівня засвоєння програмового матеріалу, рівня сформованості знань, умінь та навичок першокласників. В кінці навчального року була проведена фронтальна перевірка програмових вимог до читання, письма та розвитку мовлення.

Наприкінці 2017/2018 навчального року адміністрацією школи було проведено контроль сформованості вміння учнів читати. Перевірка навичок читання здійснювалася індивідуально, згідно вимог програми щодо якості читання та методичних рекомендацій щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи.

Перевіркою охоплено 35 учнів 1-го класу, 29 учнів 2-го класу, 26 учнів     3-го класу та 27 учнів 4-го класу. Всього перевіркою було охоплено 117 учнів.

Із 117 учнів 1-4-х класів читають:

 • на високому рівні – 82 учні (70,1%);

 • на достатньому рівні – 15 учнів (12,8%);

 • на середньому рівні –  16 учнів (13,7%);

 • на початковому рівні – 4 учнів (3,4%).

Навчальні плани і програми у 2017/2018 навчальному році були виконані, послідовність проходження навчального матеріалу відповідала навчальним програмам, вимоги навчальних програм щодо проведення навчальних екскурсій та навчальної практики були виконані.

У дітей є інтерес до навчання також завдяки варіативній частині навчального процесу:

– Біблійна історія та християнська етика;

– Харківщинознавство;

 1. 6. У розв’язанні завдань виховання першокласників велику роль відігравав і батьківський комітет. Батьки традиційно залучалися до організації та проведення шкільних свят та позакласних заходів.

Протягом 2017/2018 навчального року в школі створювалися всі необхідні умови для найбільш ефективного вирішення загальноосвітніх і виховних задач, розкриття й розвитку природних здібностей учнів під час позаурочної діяльності. Керівники гуртків приділяли велику увагу реалізації виховних можливостей гурткової роботи та створенню творчого мікроклімату  для реалізації завдань освітнього процесу. Всі учні 1-11-х класів брали активну участь у роботі гуртків.

 1. 7.В 2017/2018 навчальному році педагогічним колективом здійснювалась відповідна виховна робота по створенню здорових і безпечних умов під час освітнього процесу, профілактики всіх видів дитячого травматизму. Постійно розглядалися питання щодо дотримання норм і правил охорони праці, виробничо-санітарної  та  пожежної  безпеки.

Але із-за перевантаження річного плану школи на 2017/2018 навчальний рік щодо організації виховної роботи деякі виховні заходи не було проведено.

У 2017/2018 навчальному році в школі проводилися заходи щодо виконання Закону про середню освіту в частині забезпечення гарантованого права громадян на отримання повної середньої освіти. Особлива увага приділялась національно-патріотичному вихованню учнів. Протягом року адміністрацією здійснювався контроль за відвідуванням учнями навчальних занять. Наслідки контролю узагальнювалися наказами по школі, розглядалися на нарадах при директорові, засіданнях Ради школи та на батьківських зборах.

 1. 8. Аналіз роботи з питань соціального захисту учнів пільгового контингенту.

На виконання Законів України «Про охорону дитинства», «Про  забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», Указу Президента України від 04.05.2007 №376/2007 «Про додаткові заходи щодо захисту прав та законних інтересів дітей» та інших нормативно-правових документів у закладі організовано роботу з питань соціального захисту дітей пільгового контингенту, наказом по школі призначений громадський інспектор з охорони прав дитинства – Мороз С.С.

Питання стану роботи щодо соціального захисту дітей пільгового контингенту розглядались та аналізувались на нарадах при директорові, на засіданнях педагогічної ради, МО вчителів і вихователів, батьківських зборах.

Протягом навчального року було забезпечено своєчасне оновлення банку дітей пільгового контингенту та своєчасне надання цих списків до методичного центру управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради. З метою соціального захисту були складені картки обліку багатодітних сімей.

Було забезпечено надання пільг при оплаті за навчання дітям пільгового контингенту. Двічі на рік (у вересні та січні) були обстежені житлово-побутові умови всіх учнів пільгового контингенту та складено відповідні акти. Вивчався морально-психологічний клімат сімей цих учнів.

Протягом 2017/2018 навчального року були забезпечені умови для участі дітей пільгових категорій в олімпіадах та конкурсах різних рівнів (шкільних, районних, міських).

Була активізована робота з учнями пільгового контингенту щодо залучення їх у шкільні гуртки та секції. 100% пільгового контингенту охоплені шкільною гуртковою та позашкільною роботою. Під час проведення уроків, гурткової і позашкільної роботи цим дітям було надано особливу увагу, про що свідчать педагогічні висновки та таблиці планування індивідуальної роботи з дітьми.

В цілому, стан роботи з питань соціального захисту учнів слід вважати задовільним.

 1. 9. Аналіз стану профілактичної роботи щодо попередження правопорушень і злочинів серед неповнолітніх.

Відповідно  до Указу Президента України від 28.01.2000  №113 «Про додаткові заходи щодо запобігання дитячій бездоглядності», наказів МОН України від 01.02.2010 №59 «Про вжиття заходів щодо запобігання насильству над дітьми», від 29.10.2010 №1023 «Щодо профілактики злочинності і правопорушень серед дітей, захисту їх прав на освіту», інших нормативно-правових документів та наказів по школі у закладі організовано  профілактичну роботу щодо запобігання дитячій бездоглядності та насильства над дітьми, попередження правопорушень і злочинів серед неповнолітніх.

Протягом навчального року були розроблені конкретні заходи з цього питання. Було проведено профілактичну та просвітницьку  роботу для батьків з питань запобігання дитячій безпритульності (бесіди, лекції, консультації тощо).

Класні керівники та вихователі ГПД проводили роботу над своєчасним виявленням учнів, які опинилися в складних життєвих обставинах. Протягом 2017/2018 навчального року не було виявлено жодного такого учня у школі.

Була забезпечена активізація роботи щодо пропаганди здорового способу життя серед учнів та їх батьків.

У закладі було створено для дітей та їх батьків інформаційно-консультативні куточки з інформацією про установи, що надають кваліфіковану допомогу та послуги щодо захисту прав неповнолітніх.

Таким чином, робота з цього питання організована в школі на високому рівні.

 1. 10. Аналіз медичного обслуговування учнів та обстеження працівників.

Багато уваги приділяється такому напрямку виховної роботи як залучення учнів до здорового способу життя.  Метою напряму «Формування здорового способу життя» є забезпечення повноцінного розвитку учнів, охорони та зміцнення їхнього здоров’я, формування фізичних  здібностей особистості, гармонії тіла і душі; виховання потреби у регулярних  заняттях  фізичною культурою і дотриманні режиму дня, у прагненні до оволодіння санітарно-гігієнічними знаннями і навичками, утвердження здорового способу життя, формування вміння правильно поводитись у критичних  життєвих  ситуаціях і надавати необхідну допомогу собі та оточуючим; використання історичного національного досвіду здорового способу життя; формування рис лицарства і мужності, самовдосконалення тіла й духу. Система роботи включає в себе організацію шкільного режиму, дотримання у школі гігієнічних норм щодо освітлення, температури повітря, шкільного обладнання, раціонального харчування, загартування, профілактичне медичне обстеження, пропаганда здорового способу життя і включення дітей у різні види спортивно-фізкультурної діяльності.

Протягом 2017/2018 навчального року було забезпечено медико-педагогічний за фізичним вихованням учнів та виконанням режиму дня. Медична сестра Рєзніченко С.П. систематично проводила медичний контроль за станом здоров’я учнів на уроках фізичної культури (контроль пульсу та АТ після фізичних навантажень). Медична сестра регулярно перевіряла якість приготовленої їжі в шкільній їдальні, контролювала харчування дітей, проводила С-вітамінізацію.

Протягом 2017/2018 навчального року було організовано профілактичні заходи щодо попередження захворюваності учнів та працівників школи в осінньо-зимовий період. Було організовано проведення протиепідемічних і гартувальних заходів щодо боротьби з грипом та іншими респіраторними хворобами.

В цілому, стан роботи школи щодо організації медичного обслуговування учнів та обстеження працівників слід вважати задовільним.

 1. 11.Аналіз матеріально-технічного забезпечення та фінансово-господарської діяльності.

Школа функціонує в умовах фінансово-господарської самостійності. Протягом навчального року вжито ряд заходів щодо модернізації та зміцнення матеріально-технічної частини та належного функціонування закладу.

Було проведено інвентарізацію матеріальних цінностей, яка показала, що навчальні кабінети та шкільна їдальня забезпечені відповідними меблями, але спортивна зала ще недостатньо обладнана необхідним спортінвентарем.

Протягом навчального року відбувалося поповнення бібліотечного фонду навчальними підручниками та посібниками, художньою та науково-методичною літературою.

Всі навчальні кімнати відповідають вимогам техніки безпеки. Протипожежне обладнання, електромережа, контур заземлення, водо- і газопостачання, вентиляція та каналізація, сантехнічне обладнання знаходяться в належному стані.

Матеріально-технічна частина школи не поповнюється за рахунок благодійних внесків батьків. Їх у закладі немає і це принципова позиція закладу.

 1. 12. Проект рішень загальних зборів (конференції):

12.1. Роботу адміністрації навчального закладу в 2017/2018 навчальному році признати задовільною.

12.2. Головними цілями та завданнями на 2017/2018 навчальний рік вважати:

12.2.1. Удосконалення системи управління школою як цілісною системою:

– створити умови для ефективної діяльності всіх підсистем;

– оптимізувати кадрове забезпечення діяльності школи;

– удосконалювати психологічне комфортне оточення у колективі, що сприятиме праці творчого характеру навчального закладу;

– забезпечити матеріально-технічні умови для здійснення навчально-виховного процесу (обладнати зал для спортивної боротьби);

12.2.2. Формування творчого колективу педагогів-однодумців:

– створювати творчу атмосферу та сприятливий психологічний клімат у педагогічному колективі;

– забезпечити організаційні умови для безперервної освіти педагогічних працівників, зростання їхньої професійної компетенції в умовах впровадження реформи Нова українська школа;

– стимулювати вчителів до використання новаційних педагогічних технологій.

12.2.3. Організація  навчально-виховної діяльності:

– забезпечити сприятливі умови для духовно-морального, соціального,   інтелектуального та фізичного становлення особистості учнів;

– активізувати фізичний розвиток учнів та збільшити кількість спортивних свят у закладі;

– формувати стійку мотивацію до навчання учнів, забезпечити умови для активізації їх розумової діяльності та творчої самореалізації;

– удосконалювати спільну роботу педагогічного колективу над підвищенням рівня навчальних досягнень учнів з усіх навчальних дисциплін;

– створити педагогічні умови для реалізації принципів диференціації та індивідуалізації на підставі даних діагностики.

12.2.4. Створення та розвиток виховної системи школи з метою формування згуртованого шкільного колективу:

– формувати та закріплювати традиції школи;

– забезпечити умови для індивідуального розвитку, особистих досягнень учнів і стимулювання їхньої творчої активності;

– посилити національно-патріотичне виховання учнів;

– створити умови для найбільш повної самореалізації учнів в різних видах позаурочної діяльності;

– забезпечити реалізацію схильностей та інтересів учнів через насичене виховне середовище школи;

– удосконалювати роботу з дітьми пільгового контингенту;

– активізувати просвітницьку роботу з батьками щодо виховання дітей;

– активізувати роботу щодо сімейного виховання.

12.2.5. Провести   звітну   конференцію  за  підсумками  роботи  школи                              у 2018/2019 навчальному році у червні 2018 року.

Директор школи                                                             Ф.Ф. Миколаєнко

 

 

Протокол від 01.06.2018

ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКА ПРИВАТНА

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯШКОЛ А             І-ІІІ СТУПЕНІВ «ЛЄСТВІЦА»

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»

вулиця Пушкінська, 100, м. Харків, 61024

тел. 758-88-03, e-mail  Schoollestvica1@ukr.net

Код ЄДРПОУ 34330274

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ХАРЬКОВСКАЯ ЧАСТНАЯ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНЕЙ «ЛЕСТВИЦА»

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

улица Пушкинская, 100, г. Харьков, 61024

тел. 758-88-03, e-mail  Schoollestvica1@ukr.net

Код ЕГРПОУ 34330274

 

 

Протокол № 1

загальних зборів (конференції)

від  01.06.2018 року

 

Голова зборів – Ключник О.М., представник трудового колективу.

Секретар – Юрова Д.В.

 

Присутні:  54 особи

 

Порядок денний:

 1. Звіт керівників школи перед трудовим колективом та громадськістю про результати роботи за 2017/2018 навчальний рік та перспективи розвитку школи у 2018/2019 навчальному році.

 

СЛУХАЛИ:

Ключник Олену Миколаївну, представника трудового колективу, яка ознайомила учасників конференції з порядком денним, представила доповідачів.

 

СЛУХАЛИ:

Миколаєнка Федора Федоровича, директора школи, який звітував про роботу навчального закладу протягом 2017/2018 навчального року (доповідь додається).

 

СЛУХАЛИ:

Байстрюченко С.Г., заступника директора з навчально-виховної роботи, яка підвела підсумки внутрішкільного контролю, що проводився протягом 2017/2018 навчального року.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

 1. Роботу адміністрації навчального закладу признати задовільною.
 2. Головними цілями та завданнями на 2018/2019 навчальний рік вважати:

2.1. Удосконалення системи управління школою як цілісною системою:

– створити умови для ефективної діяльності всіх підсистем;

– оптимізувати кадрове забезпечення діяльності школи;

– удосконалювати психологічне комфортне оточення у колективі, що сприятиме праці творчого характеру навчального закладу.

2.2. Формування творчого колективу педагогів-однодумців:

– створювати творчу атмосферу та сприятливий психологічний клімат у педагогічному колективі;

– забезпечити організаційні умови для безперервної освіти педагогічних працівників, зростання їхньої професійної компетенції в умовах впровадження реформи Нова українська школа;

– стимулювати вчителів до використання новаційних педагогічних технологій.

2.3. Організація освітньої діяльності:

– забезпечити сприятливі умови для духовно-морального, соціального,   інтелектуального та фізичного становлення особистості учнів;

– формувати стійку мотивацію до навчання учнів, забезпечити умови для активізації їх розумової діяльності та творчої самореалізації;

– удосконалювати спільну роботу педагогічного колективу над підвищенням рівня навчальних досягнень учнів з усіх навчальних дисциплін;

– створити педагогічні умови для реалізації принципів диференціації та індивідуалізації на підставі даних діагностики.

2.4. Створення та розвиток виховної системи школи з метою формування згуртованого шкільного колективу:

– формувати та закріплювати традиції школи;

– забезпечити умови для індивідуального розвитку, особистих досягнень учнів і стимулювання їхньої творчої активності;

– створити умови для найбільш повної самореалізації учнів в різних видах позаурочної діяльності;

– забезпечити реалізацію схильностей та інтересів учнів через насичене виховне середовище школи;

– удосконалювати роботу з дітьми пільгового контингенту;

– активізувати просвітницьку роботу з батьками щодо виховання дітей.

 1. Провести  звітну  конференцію  за  підсумками  роботи  школи  у 2018/2019

навчальному році у червні 2019 року.

 

Голова зборів                      О.М. Ключник

 

Секретар зборів                       Д.В. Юрова

Приватна школа «Лєствіца»

Харків, Салтівське шосе,133

+38 (057) 782-68-80
schoollestvica1@ukr.net